PAlvelut

Ota yhteyttä

 
Tmi Risto Koivula
E-mail:posti@ristokoivula.fi

1. Liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Kilpailukyvyn tekijät, kannattavuus, nettotuloksen parantaminen, laajennus ja toiminnan uudelleensuuntaaminen, hankkeiden toteutusvaihtoehdot ja investointi- ym. rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen.

"Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen itsensä omasta suunnitellusta toiminnastaan laatima kirjallinen esitys". Liiketoimintasuunnitelma laaditaan yhdessä yritysjohdon ja avainhenkilöiden kanssa.

Sisältö:

TAUSTA JA HISTORIA:
Yrityksen synty ja toiminnan vaiheet, Omistus ja omistajien odotukset

NYKYINEN TILANNE
Toimintaympäristö, Liikeidea, SWOT-analyysi, Yhteenvetoanalyysi suhteessa ympäristöön, Toimiala, rakenne ja kehitys, Asiakkaat, Kilpailijat, Nykyinen tilanne, Liikevaihdon, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitys

STRATEGINEN SUUNNITTELU:
Perusstrategia, Muut strategiat, Menestystekijät, Liiketoiminnan kehittämissuunta, Liiketoimintasektorit, Kilpailuasema, Strategiayhteenveto, Riskienhallinta

VISIO 3-5 v.:
Visio toimialasta ja markkinoista, Visio yrityksestä

KEHITTÄMISSUUNNITELMA:
Henkilöstö, Investoinnit, Rahoitus, Toimintojen kehittäminen, Tuotekehitys, Markkinointi, Tuotanto, Taloushallinto, Henkilöstöasiat, Johto, organisaatio


2. Tuottavuuden parantaminen

Tuottavuuden jatkuva parantaminen on kilpailukyvyn tärkeimpiä osatekijöitä. Korkea tuottavuus saavutetaan tehokkailla tuotantomenetelmillä, ammattitaitoisella henkilöstöllä, tuottamalla oikeata tuotelaatua, hyvällä työilmapiirillä sekä tuotekehityksen ja markkinoinnin yhteistyöllä.

Yrityksen tuottavuus koostuu tuottavan toiminnan edellytyksistä, toiminnan tuottavuudesta sekä toiminnan laadusta. Tuottavuuden kehittämisohjelmassa käydään läpi seuraavat osa-alueet:

YRITYS
Perustiedot, Liiketoiminnan tavoitteet

TUOTTEET JA MARKKINAT
Tuotteet ja palvelut, Markkinointi ja myynti, Asema markkinoilla

VOIMAVARAT
Toimintapuitteet (tilat, koneet ja laitteet, ym.), Talous, Henkilöresurssit

JOHTAMINEN
Yrityksen johtaminen, Esimiestyö ja ihmisten johtaminen, Huolenpito henkilöstöstä

TUOTTAVUUS
Tilaus-toimitusketjun sujuvuus, Työn sujuvuus, Käyttöasteet ja hyötysuhteet,

JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA
Tiivistelmä, Keskeiset kehitettävät asiat, Kehittämistavoitteet ja -suunnitelma, Visio ja sen saavuttamiseksi tehdyt/tehtävät toimenpiteet


3. Tuotekehitysprojektin suunnittelu ja ohjaus

Uusia tuoteideoita on suunnitteilla ja vanhojen tuotteiden kehittämistarpeita, mutta ei aikaa projektien käynnistämiseen ja hoitoon.

Tuotekehitysprojektissa tehdään projektisuunnitelma mahdollisella julkisella rahoituksella, selvitetään sen avulla rahoitus- ja tukimahdollisuudet varsinaiselle hankkeelle, tehdään rahoitushakemukset tuista päättäjille. Seurataan aikatauluja, kustannuskehitystä sekä raportoidaan rahoittajille edistymisestä.

Projektisuunnitelman sisältö voisi olla seuraava:

A. NYKYTILANNE
Prustiedot yrityksestä, Yrityksen voimavarat, Taloudellinen tilanne, Yrittäjät ja avainhenkilöt, Keskeinen SWOT

VIITEKEHYS
Yrityksen tähänastinen toiminta, Visio yrityksestä

PERUSTEET TUOTEKEHITYSHANKKEELLE
Hankkeen tavoite, sisältö ja merkitys yritykselle, Asiakkaan näkökulma tuotekonseptille

MARKKINATILANNE NYKYISELLÄ TOIMIALALLA
Markkinoiden koko ja kehityssuunta, Kilpailutilanne

B. KEHITETTÄVÄ TUOTE
Tuotteen määrittely ja tekninen arviointi, Tekninen kuvaus, tekniikan tunnettuus, konseptin suunniteltu markkinasegmentti, Arvioitu hintataso, Materiaalien hinta/saatavuus, Teollinen muotoilu

TALOUDELLINEN TARKASTELU
Myyntimäärät, katteet, vientimahdollisuudet

RISKIANALYYSI
Tekniset riskit, Suuntautumisriskit, Ajoitusriskit, Elinkaari, Yrityksen suunnasta ja markkinoiden suunnasta

KASVUTEKIJÄRISKIT

UUTUUSTUTKIMUKSET, PATENTOITAVUUS JA MENETTELYTAVAT TUOTTEEN SUOJAAMISEKSI
Tuotteen uutuus, Patentoitavuus ja menettelytavat

C. PROJEKTIN RESURSOINTI JA ORGANISOINTI
Rahoitussuunnitelmat, Projektin vaiheet ja aikataulu


4. Tietotekniikka käytännössä

Mitä erityisesti pk-yrityksen pitää ottaa huomioon hankkiessaan atk-laitteita ja ohjelmistoja hankkiakseen toimintaan hyvin soveltuvat ratkaisut. Liiketoiminnan kehitys tietotekniikan osaamisen kehittämisellä tuo merkittävää tehostusta käytännön liiketoimintaan.

Perinteisen markkinoinnin rinnalla käytetään nykyisin tehokkaita markkinointimenetelmiä, jotka hyödyntävät internetin mahdollisuuksia.

Näiden avulla:
Parannat asiakaspalveluasi, Tuot tuotteesi ja erikoisosaamisesi esille, Saat uusia asiakaskontakteja, Parannat yrityksesi imagoa ja tunnettuutta
Yhteistyökumppaneidemme avustuksella toteutamme vaativimmatkin IT-alan yritysratkaisut.